Privacybeleid

Bij het aanbieden van haar informatie en diensten op de website www.novellashealthcare.com/nl/ (hierna de “Website”) zal Novellas Healthcare NV (hierna “Novellas Healthcare”, “de onderneming”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”) bepaalde persoonsgegevens over de bezoeker van de Website (hierna “u” of “uw”) verwerken als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”. Onder “privacywetgeving” wordt zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de wet van 30 juli 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens verstaan.

Wij dragen uw privacy hoog in het vaandel en willen u op de meest transparante manier informeren over onze verwerkingsactiviteiten en uw rechten dienaangaande. Met dit doel voor ogen vindt u hieronder eerst een beknopte samenvatting van deze verwerkingen, daaronder verder aangevuld met meer uitgebreide informatie.

Deze Website wordt beheerd door Novellas Healthcare NV, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer BE 0825.892.939 en met maatschappelijke zetel te Assesteenweg 71/b001, 1740 Ternat.

Vragen of opmerkingen kunnen per post naar bovenstaand adres worden opgestuurd, per e-mail naar privacy@novellashealthcare.com of u kan ons telefonisch contacteren op het nummer 02/456.00.00.

 • Novellas Healthcare verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om u een gevraagde dienst te verlenen alsook voor statistische doeleinden om onze diensten te verbeteren.
 • Wij delen gegevens niet met derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of in beperkte mate met onze dienstverleners die de nodige garanties bieden dat uw persoonlijke gegevens met de modernste technologiën beschermd worden. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen.
 • De privacywetgeving kent een individu, binnen bepaalde voorwaarden, verschillende rechten toe. Wij willen het uitoefenen van uw rechten faciliteren en u kan ons op diverse manieren contacteren waarna wij prompt gevolg aan uw vraag zullen geven.

Algemene informatie

 1. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u de Website bezoekt en gebruikt. Wij hechten daarbij het grootste belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. De onderneming, die handelt als een zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, zal daarbij de Belgische wetgeving respecteren (in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 inzake de verwerking van persoonsgegevens), evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel de GDPR-verordening genoemd).
 2. Het Privacybeleid vormt een aanvulling op de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de Website. De algemene voorwaarden en dit Privacybeleid zijn van toepassing gedurende de gehele tijd van het bezoek aan en gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de verwerkingsactiviteiten zoals in dit Privacybeleid beschreven.
 3. Alvorens van functies gebruik te maken op onze Website, dient u te verklaren kennis genomen te hebben van dit Privacybeleid, dit beleid te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje geldt als uw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming.
 4. Indien u dit Privacybeleid of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij u de Website niet te gebruiken. In dit geval kan u steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.
 5. We raden u in elk geval aan om een kopie van dit Privacybeleid bij te houden voor uw archief.
 6. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Bij uw gebruik van de Website is steeds de laatste versie van het Privacybeleid van toepassing. Wij raden u dan ook aan om regelmatig het Privacybeleid na te kijken. Wijzigingen aan het Privacybeleid zullen in elk geval worden meegedeeld via de Website.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?

Bij het gebruik van de Website worden verschillende types van informatie verzameld en gebruikt voor diverse doeleinden. Hieronder vindt u daarvan een overzicht alsook de rechtsgrond op basis van dewelke wij deze gegevens verzamelen. Uiteraard wordt de betreffende informatie slechts verwerkt voor zover u binnen een bepaalde categorie van gegevensverwerking valt.

 • Voor sommige verwerkingen heeft u zelf de toestemming gegeven, bijvoorbeeld om van bepaalde diensten te kunnen genieten of om informatie op te vragen.
  • Zo kan u ons contacteren via de contact-afdeling op onze Website of reageren op openstaande vacatures. Daarbij kan u de volgende informatie opgeven:
   • Contact:
    Naam
    Telefoonnummer
    E-mailadres
    Bericht
   • Sollicitatie:
    Achternaam
    Voornaam
    Geslacht
    Cv
    Motivatiebrief
    E-mail
    LinkedIn profiel
    Gsm-nummerHet gebruik van deze functies is uiteraard niet verplicht.
  • U kan zich ook vrijwillig inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarvoor dient u een afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming te geven. U kan zich te allen tijde uitschrijven via eenvoudig verzoek per mail of onderaan elke mailing via de ‘uitschrijven’ keuze.
  • Indien u ons hiervoor de toestemming geeft, kunnen wij ook functionele cookies, reclamecookies, social media cookies, analysecookies plaatsen.
 • Sommige verwerkingen kunnen wij uitvoeren in het gerechtvaardigde belang van de onderneming.  Hieronder wordt het plaatsen van strikt noodzakelijke cookies verstaan.
  • Meer informatie over de verschillende soorten cookies kan u terugvinden in ons Cookiebeleid.

Welke gegevens delen wij met derde partijen?

Wij wensen uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. In het kader hiervan delen wij uw gegevens zo min mogelijk met derde partijen.

Binnen de onderneming gelden contractuele afspraken die bepalen dat toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot die personen die er omwille van hun functie bevoegd toe zijn. Bovendien hebben we strikte interne richtlijnen die betrekking hebben op de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, inclusief uw persoonsgegevens.

Wij kunnen uw gegevens met volgende derde partijen delen:

 • Bevoegde autoriteiten op basis van een wettelijke verplichting, naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak, in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang;
 • Indien redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of bezoekers te beschermen;
 • Dienstverleners die handelen als “verwerker” in opdracht van onze onderneming; in dit geval zal de onderneming er steeds over waken dat het de nodige (contractuele) waarborgen krijgt dat de dienstverlener gepaste maatregelen heeft getroffen op het vlak van privacy (daaronder ook begrepen een eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte);
 • Op uw vraag, bijvoorbeeld wanneer u van producten of diensten gebruik maakt waarvoor wij gegevens moeten delen met derde partijen;
 • Ondernemingen binnen onze ondernemingsgroep, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. klantenbeheer) of om aan uw specifiek verzoek te voldoen;
 • Bij een reorganisatie, fusie of verkoop worden alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Indien wij uw gegevens toch doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij er steeds over waken om passende waarborgen te voorzien.

De Website kan links voorzien naar websites of (sociale media) platformen van derden. Merk op dat wanneer u op deze links klikt, de algemene voorwaarden, privacybepalingen en andere contractuele bepalingen van die derden van toepassing zullen zijn. Wij raden u aan deze grondig door te nemen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband en u betreedt / maakt gebruik van deze website en/of platformen op uw eigen risico.

Het gebruik van cookies en andere technologieën

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies of andere trackingtools op uw toestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Ons Cookiebeleid geeft een meer gedetailleerde uitleg over ons gebruik van cookies (bv. welke cookies worden gebruikt, de doeleinden ervan, hoe u deze kan verwijderen, enz.) en kan u via deze link raadplegen.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. We beveiligen uw persoonsgegevens tijdens de verzending en “at rest” (in rust). Als uw persoonsgegevens worden bewaard bij de onderneming, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

Als u uw gegevens wil aanpassen, kan u ons altijd contacteren (zie ook artikel 7 van dit Privacybeleid).

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan. Gegevens waarvoor u zelf de toestemming heeft gegeven alsook diegene die worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming, zullen periodiek worden verwijderd, rekening houdend met de concrete omstandigheden en de toepasselijke verjaringstermijnen.

Rechten die u toekomen

De privacywetgeving bepaalt een aantal wettelijke rechten die u als individu, onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen. Het gaat meer bepaald om de volgende rechten:

 • recht op inzage
 • recht op toegang
 • recht op rectificatie
 • recht op wissing
 • recht om bezwaar tegen de verwerking te maken
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht om niet onderworpen te worden aan automatische belissingen, zoals profilering
 • recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Onze onderneming en haar medewerkers nemen alle vragen inzake privacy ernstig en zullen deze prompt behandelen. Teneinde dit proces te stroomlijnen vragen wij u om ons bij een verzoek tot uitoefening van uw rechten te mailen naar privacy@novellashealthcare.com U mag ook op elke andere manier met ons contact opnemen. We behouden ons het steeds het recht voor om de identiteit van de verzoeker te controleren.

In bepaalde gevallen kunnen we verzoeken weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de heersende wetgeving.

Voor de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; T:: +32 (0)2 274 48 00; E:contact@apd-gba.be W:  www.dataprotectionauthority.be/citizen). Wij verkiezen uiteraard steeds om te proberen eerst tot een oplossing te komen!

Uw verplichtingen

De door u opgegeven gegevens moeten accuraat en volledig zijn. Indien dit niet het geval is, behoudt de onderneming zich het recht voor om de maatregelen te nemen die het nuttig acht. Bovendien bevestigt u uitdrukkelijk dat u alle nodige rechten en toestemmingen hebt bekomen om ons de informatie te bezorgen die u ons doorstuurt, en u vrijwaart ons voor enige schade en/of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichting.

Hebt u nog verdere vragen?

Indien u nog verdere vragen zou hebben kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in dit Privacybeleid opgenomen.
Dit Privacybeleid werd laatst nagekeken op 28 februari 2022.